REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKI ART BEM MUSICAL FESTIWAL 2021

UWAGA: Dnia 16.08.2021 wprowadza się zmianę w regulaminie dotyczącą przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń do I etapu festiwalu do dn. 29 sierpnia 2021, przez co §5 ust. 3 zyskuje brzmienie:

3. Formularz zgłoszeniowy z linkami do utworów oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku należy przesłać w terminie od 19 lipca 2021 r. od północy do dnia  29 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59 (liczy się data wpływu).


§1  ORGANIZATORZY

 1. Ogólnopolski  ART BEM MUSICAL FESTIWAL 2021 zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 2. Wykonawcą Ogólnopolskiego ART BEM MUSICAL FESTIWAL 2021 jest Fundacja Edukacji Artystycznej i Teatralnej FETA. Dyrektorem Artystycznym Festiwalu jest Antoniusz Dietzius.
 3. Wszelkich informacji nt. Konkursu udziela dyrektor artystyczny Konkursu Antoniusz Dietzius, festiwal@artbem.pl, tel. 697294709 oraz koordynator Konkursu ze  strony BCK – Beata Kloc, beata.kloc@bemowskie.pl, tel. 509482157
 4. Kontakt do Bemowskiego Centrum Kultury: tel. 798 992 039, adres e-mailowy:
  info@bemowskie.pl.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie www.festiwal.artbem.pl

§2  CELE KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest:  
  1. wspieranie osób uzdolnionych wokalnie oraz aktorsko  
  2. propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży, 
  3. twórcza, warsztatowa wymiana doświadczeń muzycznych między młodzieżą a specjalistami zasiadającymi w jury, 
  4. promocja musicalu jako gatunku wokalnego,
  5. wspieranie amatorskiego ruchu wokalnego,
  6. promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
  7. wyłonienie utalentowanej młodzieży oraz zachęcenie ich do dalszej pracy twórczej 
   w zakresie sztuki wokalnej, 
  8. rozwijanie talentów estradowych, 
  9. kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być artyści amatorzy w wieku 16-25 lat z całej Polski. W konkursie nie mogą brać udziału studenci oraz absolwenci publicznych oraz prywatnych uczelni artystycznych. 
 2. W Konkursie mogą wziąć udział solistki i soliści. 
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie bez podziału na kategorie wiekowe.
 4. W II i III etapie Konkursu każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).

§4  ZAKRES PREZENTACJI

 1. Przedmiotem Konkursu na wszystkich jego etapach jest prezentacja dowolnego utworu wokalnego z repertuaru musicalowego, w dowolnej wersji językowej. 

§5  WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dostępnych na stronie festiwal.artbem.pl w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”.
  1. nagranie plików wideo (obraz i dźwięk, oba rejestrowane na żywo) z dwoma przygotowanymi utworami musicalowymi (maksymalny czas nagrań 5 min.). Nagrane pliki wideo należy wgrać na youtube jako pliki niepubliczne a linki do niniejszych załączyć w formularzu zgłoszeniowym, jakość podkładu muzycznego nie podlega ocenie jurorskiej;
 2. W przypadku uczestnika niepełnoletniego, formularz oraz zgody muszą zostać wypełnione przez rodzica  lub opiekuna prawnego.  
 3. Formularz zgłoszeniowy z linkami do utworów oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku należy przesłać w terminie od 19 lipca 2021 r. od północy do dnia  29 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59 (liczy się data wpływu).

§6  ZASADY KONKURSU, OCENA PREZENTACJI WOKALNYCH

 1. Konkurs przebiegać będzie trzyetapowo:
  1. pierwszy etap Konkursu to przesłuchania wstępne.  Po przesłuchaniu przysłanego przez uczestników materiału jury w składzie: Anastazja Simińska, Agnieszka Przekupień, Marcin Franc oraz Maciej Pawlak, wyłoni 12 uczestników drugiego etapu Konkursu. Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną ogłoszone 23 sierpnia 2021 r. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie www.festiwal.artbem.pl, zamieszczone na stronie fb organizatora oraz przesłane mailowo przez organizatorów do wszystkich uczestników. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego  etapu otrzymają informację jaki utwór będą wykonywać w drugim i trzecim etapie;
  2. drugi etap Konkursu z udziałem 12 uczestników wyłonionych w pierwszym etapie odbędzie się w dniach 11-12 września 2021 r. w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie, ul. Górczewska 201 (wejście od ul. Konarskiego);
   1. 11 września 2021 r. o godzinie 10:00 odbędzie się krótkie spotkanie organizacyjne, w trakcie którego laureaci pierwszego etapu zostaną podzieleni na cztery grupy po trzy osoby. W takich trzyosobowych grupach odbędą warsztaty wokalno-aktorskie (nie podlegające ocenie konkursowej) z przydzielonym do grupy jurorem. Po zakończeniu warsztatów oraz przerwie obiadowej rozpocznie się na sali widowiskowej w budynku przy ul. Górczewskiej 201  próba muzyczna z kierownikiem muzycznym oraz zespołem muzycznym. Nuty do utworów dla muzyków zapewnia organizator;
   1. 12 września 2021 r. o godzinie 10:00 rozpocznie się na sali widowiskowej w budynku przy ul. Górczewskiej 201 próba do koncertu drugiego etapu. O godzinie 17:00 odbędą się otwarte dla widzów koncertowe przesłuchania drugiego etapu. Uczestnicy wykonują w nich jeden przygotowany na próbach muzycznych utwór. Po zakończeniu przesłuchań jury rozpocznie obrady, które wyłonią 6 najlepszych uczestników, w tym laureatów festiwalu (pierwsze, drugie i trzecie miejsce), którzy wezmą udział w koncercie galowym będącym trzecim etapem, podsumowaniem Konkursu. Wyniki drugiego etapu konkursu zostaną ogłoszone 13 września 2021 r. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie www.festiwal.artbem.pl, zamieszone na stronie fb organizatora oraz przesłane mailowo przez organizatorów do wszystkich uczestników;
  3. trzeci etap to podsumowanie Konkursu: Gala Finałowa I Ogólnopolskiego Art Bem Musical Festiwalu 2021, która odbędzie się 23 września 2021 r. o godzinie 20:00 w Amfiteatrze Bemowo w Parku „Górczewska” w Warszawie. Uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego etapu wykonują w nim utwór taki sam, jak w etapie drugim. W Gali Finałowej biorą również udział jurorzy festiwalu a całość ma charakter koncertu musicalowego mającego na celu przedstawić uczestników finału oraz poziomu wykonawczego. Koncert odbędzie się z udziałem zespołu muzycznego. Na zakończenie koncertu zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, w których jury wyłoni  Laureatów: uczestników wyróżnionych, laureatów trzeciego, drugiego i pierwszego miejsca oraz zdobywcy Grand Prix Festiwalu. Wszyscy uczestnicy Koncertu Galowego otrzymają dyplomy uczestnictwa w I Ogólnopolskim Art Bem Musical Festiwal 2021 oraz wyjątkowe, teatralne nagrody. Laureaci trzeciego, drugiego i pierwszego miejsca oraz zdobywca Grand Prix Festiwalu otrzymają statuetki. 
 2. Jury, zarówno w pierwszym, jak i w kolejnym etapie, oceniać będzie: 
  1. dobór repertuaru,
  2. umiejętności wokalne, 
  3. indywidualną interpretację utworu,
  4. ogólny wyraz artystyczny.

§7   INFORMACJE POZOSTAŁE

 1. Organizatorzy w drugim oraz trzecim etapie zapewniają uczestnikom niezbędny sprzęt techniczny (nagłośnienie, oświetlenie), garderoby oraz warunki socjalne niezbędne do pracy przy realizacji koncertu drugiego oraz trzeciego etapu.
 2. Organizatorzy zapewniają w trakcie trwania drugiego oraz trzeciego etapu stałą obecność
  oraz opiekę psychologa.
 3. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom zwrotu kosztów podróży oraz zakwaterowania. Organizatorzy zadbają o poczęstunek w przerwach oraz stały dostęp do wody mineralnej.
 4. Wszystkie informacje organizacyjne w trakcie trwania Konkursu będą przesyłane do uczestników drogą mailową lub listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W potrzebie pilnego kontaktu Organizatorzy będą kontaktować się telefonicznie.
 5. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygają wspólnie Koordynator Festiwalu oraz Dyrektor Artystyczny.